لوگو اصلی مینرال کود

سایر درختان مثمر

نهال 10 گرم یک بار قبل از بیدار شدن
3 الی 20 سال 25 الی 50 گرم حداقل دوبار
مرحله اول :قبل از بیدار شدن درخت
مرحله دوم : در زمان وزن و حجم گیری میوه نارس (قبل از باد ریز شدن)
15 الی 20 سال به بالا 40 الی 70 گرم حداقل دوبار
مرحله اول :قبل از بیدار شدن درخت
مرحله دوم : در زمان وزن و حجم گیری میوه نارس (قبل از باد ریز شدن)
Call Now Button